Google

úterý 30. září 2008

MNichovská dohoda.


Německo, Spojené království, Francie a Itálie, berouce na vědomí zásadní dohodu, které již bylo dosaženo o odstoupení sudetoněmeckého území Německu, se dohodly na následujících podmínkách pro odstoupení a následujících opatřeních a touto dohodou se vzájemně zavazují ke krokům nezbytným k naplnění této dohody:
  1. Evakuace bude zahájena 1.října.
  2. Spojené království, Francie a Itálie souhlasí s tím, že evakuace území bude dokončena do 10.října a nedojde při ní k žádnému poškození existujících zařízení, a že za evakuaci bez poškození uvedených zařízení zodpovídá československá vláda.
  3. Podmínky pro evakuaci podrobně stanoví mezinárodní komise skládající se z představitelů Německa, Spojeného království, Francie, Itálie a Československa.
  4. Postupné obsazování převážně německých území německými jednotkami začne 1.října. Čtyři území, označená na přiložené mapě, obsadí německé jednotky v tomto pořadí: území označené č.I 1.a 2.října, území označené č.II 2.a 3.října, území označené č.III 3.,4. a 5.října a území označené č.IV 6. a 7. října. Zbývající území převážně německého charakteru bude nejprve potvrzeno shora uvedenou mezinárodní komisí a obsazeno německými jednotkami do 10.října.
  5. Mezinárodní komise uvedená v odstavci 3 určí oblasti, kde se má konat plebiscit. Tato území budou obsazena mezinárodními orgány až do dokončení plebiscitu. Uvedená komise stanoví podmínky pro konání plebiscitu, přičemž za základ použije podmínky plebiscitu v Sársku. Komise dále stanoví datum plebiscitu, který se musí konat před koncem listopadu.
  6. Definitivní stanovení hranic provede mezinárodní komise. Tato komise bude mít pravomoc doporučit ve výjimečných případech čtyřem velmocím, Německu, Spojenému království, Francii a italii, malé změny v přísně etnografickém určení zón, které budou převedeny bez plebiscitu.
  7. Bude existovat právo optovat pro setrvání v předvedených oblastech nebo pro opuštění těchto oblastí. Tuto opci bude moci provést během šesti měsíců od data této dohody. Německo-československá komise stanoví podrobnosti této opce, zváží způsoby usnadnění přesunu obyvatelstva a vyřeší zásadní problémy spojené s tímto přesunem.
  8. Do čtyř týdnů od data této dohody uvolní československá vláda ze svých vojenských a policejních sil všechny sudetské Němce, kteří si budou toto uvolnění přát, a do stejného data propustí československá vláda všechny sudetoněmecké vězně, kteří si odpykávají trest odnětí svobody za politické činy.

Adolf Hitler
Neville Chamberlain
Edouard Daladier
Benito Mussolini

Mnichov, 29.září 1938

Žádné komentáře:

Okomentovat