Google

pondělí 26. ledna 2009

Co venkov může od EU očekávat.

Vzhledem k tomu, že téměř 60% obyvatel 27 členských států EU žije ve venkovských oblastech, které pokrývají 90% území Unie, je rozvoj venkova nesmírně důležitou oblastí politiky. Zemědělství a lesnictví jsou obory s největším využitím půdy a jako takové mají pro venkovská společenství zásadní význam. Jsou základem jejich silné sociální struktury, ekonomické životaschopnosti i dobré správy přírodních zdrojů a krajiny.

Řada výzkumů veřejného mínění v 27 členských státech jasně potvrdila, že evropským občanům záleží na zachování živého a udržitelného venkova.

Evropské strategické směrnice pro rozvoj venkova byly vytýčeny v únoru 2006. Byla posílena politika rozvoje venkova tak, aby mohly venkovské oblasti lépe reagovat na hospodářské, sociální a ekologické problémy 21. století. Nový právní rámec a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova zdůrazňují nutnost stimulování růstu a vytváření nových pracovních míst v těchto oblastech s cílem zlepšení udržitelného rozvoje v souladu s lisabonskou strategií a závěry zasedání Evropské rady v Göteborgu.

Politika rozvoje venkova v období 2007–2013 se soustředí na tři oblasti
odpovídající třem tematickým osám stanoveným novým nařízením o
rozvoji venkova:


 • zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství;
 • zlepšování životního prostředí, podporování hospodaření s půdou
 • zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova.


Čtvrtá osa, „osa Leader“, je založena na zkušenostech s iniciativami Společenství označovanými názvem Leader a je zaměřena na provádění místních strategií rozvoje venkova prostřednictvím místních partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Další zdroje pro rozvoj venkova budou získány snížením přímých plateb zemědělským podnikům a věnováním získaných prostředků na opatření zaměřená na rozvoj venkova (postup známý jako modulace). Proto je třeba, aby začaly členské státy modulaci uplatňovat, což znamená snížení (od roku 2007 ve výši 5%) všech přímých plateb vyšších než 5 000 EUR ročně.

Zemědělcům a ostatním obyvatelům venkovských oblastí se poskytuje podpora například na:


 • Školení o nových zemědělských technikách a řemeslech provozovaných na venkově;
 • Pomoc mladým zemědělcům při zakládání zemědělských podniků;
 • Pomoc starším zemědělcům při odchodu do důchodu;
 • Modernizaci budov zemědělských podniků a jejich strojního vybavení;
 • Pomoc zemědělcům při plnění přísných norem eu, např. V oblasti životního prostředí, dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví;
 • Pomoc při instalaci zařízení na zpracování potravin, díky němuž mohou zemědělci navýšit zisk ze svých produktů zvýšením jejich přidané hodnoty;
 • Zvyšování kvality produktů a podporu jejich prodeje;
 • Zakládání skupin výrobců v nových členských státech;
 • Podporu zemědělské činnosti v hornatých nebo jinak znevýhodněných oblastech;
 • Obnovu vesnic a venkovských zařízení;
 • Podporu cestovního ruchu;
 • Ochranu a zachování dědictví venkova;
 • Agro-environmentální opatření za účelem zlepšení životního prostředí;
 • Strategie rozvoje a vedené místními akčními skupinami.

Žádné komentáře:

Okomentovat