Google

čtvrtek 19. února 2009

Obilní monopol se osvědčil.

Dobové zhodnocení:* Obilní monopol, instituce, zříz. k ochraně domácího trhu a produkce obilí v ČSR; podle vládního nařízení ze dne 13. čce 1934 o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy ve znění vládního nařízení ze dne 13. čce 1935, č. 152 Sb. z. a n. a vládního nařízení ze dne 20. čce 1935, č. 156 Sb. z. a n., kterými se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení ze dne 13. čce 1934, č. 137 Sb. z. a n., určuje, že Československé obilní společnosti přísluší jednak výhradní právo výkupu domácího obilí, jež zemědělci chtějí prodati, za pevné ceny a výhradní právo dovozu a prodeje obilí a mlýnských výrobků z obilí.

"Hlavního cíle sledovaného nynější úpravou obchodu s obilím, t. j. dosažení rentabilních pevných cen obilí pro zdejší zemědělce a zajištění odbytu obilí, bylo dosaženo. Dodržování stanovených cen bylo spojeno celkem s nepatrnými potížemi, ježto zemědělec může se obrátiti s dodávkou svého obilí na kteréhokoliv komisionáře oprávněného vykupovati obilí v místě, kde jest obilí uloženo.

Pevné ceny obilí mají význam nejen pro pěstitele obilí, ale i pro podniky, které obilí zpracovávají, i pro konsum. Jest nesporno, že rentabilní ceny obilí zvýšily kupní sílu zemědělského obyvatelstva a že tato zvětšená kupní síla se projevuje ve zvětšeném odbytu toho, co zemědělci potřebují ve svém hospodářství, a tím i ve větší zaměstnanosti průmyslu i obchodu a dále ve výši úsporných vkladů.

Po letech cenové deprese, kdy cenový index zemědělský byl ve stálém pohybu a hluboko pod průmyslovým, nastalo vyrovnání s určitým zlepšením pro index zemědělský. Další výhodou platné úpravy obchodu s obilím pro stát i všechny vrstvy jeho obyvatelstva jest, že Společnost bude míti vždy přiměřené zásoby obilí, zejména obilí mlýnského, což jest zvláště důležité v dobách pro stát osudových. To nelze podceňovati, zvláště v dobách mezinárodního neklidu. -

Řízené hospodářství, plníc obchodně-politické závazky státu, umožňuje dovoz různých plodin a jiných výrobků, aniž by tím utrpěly domácí ceny. Byla učiněna vhodná opatření, aby za nynější úpravy obchodu s obilím netrpěla jakost dodávaného obilí. Toho docíleno bylo jednak odstupňováním výkupních cen pro jednotlivé jakosti téhož druhu obilí, jednak jakostními přirážkami za obilí lepší jakosti než základní, jednak jakostními srážkami za obilí jakosti horší než základní. Dosavadní výsledky prokázaly účelnost a nutnost nynější úpravy obchodu s obilím." (J. Štěpánovský)

Žádné komentáře:

Okomentovat