Google

sobota 24. května 2008

Co řekl ministr v Lucerně.

Hlavní myšlenky v projevu ministra zemědělství Petra Gandaloviče při shromáždění členů Agrární komory ČR 16.května 2008 v pražské Lucerně:

Nová globální situace
České zemědělství se nachází v období velkých změn, které mají kořeny ve změnách evropských a globálních. Vývoj cen většiny důležitých komodit v posledním roce ukázal, jak je zemědělství celosvětově provázané a jak celosvětová vzrůstající poptávka po potravinách spolu s dalšími vlivy zahýbá cenami v Evropě i u nás.

Hlavní smysl reforem
I české zemědělství se tak mění ze ztrátového odvětví v ziskovou a rozvíjející se součást našeho hospodářství a musíme udělat vše proto, aby mohlo této šance využít k dalšímu rozvoji. Zároveň je ale nutné, aby zvýšená zemědělská produkce se neděla na úkor kvality životního prostředí, především půdy a vody a aby uchovala krajinu v dostatečné kvalitě a s potřebnými vlastnostmi dalším generacím. Péči o krajinu nelze tak vnímat jako něco, co je namířeno proti zájmům produkčního zemědělství. Je tomu právě naopak, kvalita půdy nebo její schopnost zadržovat vodu je jednou je základním podmínek konkurenceschopného zemědělství. Zvýšená produkce a ziskovost s sebou přinese také větší zájem o zemědělskou půdu, a proto je třeba věnovat velkou pozornost právnímu prostředí, které určuje vlastnická a nájemné práva.

Kvalita života na venkově
Tato kapitola je první proto, abychom zdůraznili, že venkov a zemědělské podnikání jsou dvě strany téže mince. Setkal jsem se s názory, že příliš mnoho peněz je věnováno na rozvoj malých obcí oproti podpoře zemědělských podniků. Prosperita zemědělství však zcela jednoznačně závisí na kvalitě pracovníků, kteří v něm pracují, a vytvoření kvalitních podmínek pro život na venkově je jedinou cestou, jak zabránit odlivu těchto lidí do měst. Starostům malých obcí zase vysvětluji, že investice do produkčního zemědělství podpoří prosperitu venkova, kde zemědělství je a bude nejdůležitější ekonomickou aktivitou.

Omezení byrokracie
Jednou z nejúčinnějších podpor podnikání je také odstranění byrokratických překážek zatěžujících všechny zemědělce, i potravináře. Za tímto účelem jsem zřídil tzv. antibyrokratickou komisi, na které se podílejí všechny nevládní organizace a která již přinesla konkrétní výsledky.

Problematika vlastnických a nájemních práv k půdě
Po staletí byla vlastnická práva k půdě určujícím hospodářským a společenským faktorem života na venkově. Desetiletí totality a násilné kolektivizace způsobily na venkově takové změny, které se v řadě případů nepodaří vrátit. Principy jako je priorita vlastnických práv a odpovědnost vlastníka však hájit musíme i dnes a právě dnes, kdy o zemědělskou půdu začíná být zájem. V žádném případě však naše kroky nesměřují k destabilizaci práv nájemních, naopak chceme vytvořit předpoklady pro rovné a spravedlivé postavení obou stran tohoto tradičního způsobu nakládání s půdou.

Výhledy pro budoucnost
Naše koncepce zemědělské politiky je určena k tomu, aby pro vás vytvořila co největší prostor pro podnikání, pro širší spektrum aktivit na venkově, podporuje zvyšování přidané hodnoty k zemědělské surovině, investice do nových technologií a omezuje byrokracii. Stabilizuje podnikatelské podmínky i prostřednictvím transparentních nájemních a vlastnických práv k půdě a hlavně zachovává produkční potenciál české krajiny. To vše dává předpoklady pro úspěšnou budoucnost zemědělství a potravinářství. Je na vás, jak tyto možnosti, které vám nové podnikatelské výzvy a reforma zemědělské politiky u nás nabízí, využijete ve svůj prospěch i prospěch celé společnosti.

ČR v rámci EU
Naši zemědělci jsou si vědomi toho, že většina zásadních pravidel pro jejich činnost, ať se jedná o ekonomické prostředí či požadavky na bezpečnost potravin a ochranu životního prostředí, se projednává a schvaluje v Bruselu. Jedině naše aktivní politika může buď tyto podmínky zlepšit nebo alespoň odstranit největší negativa připravovaných norem. Naši vinaři by mohli povídat, jak vypadala reforma před a po naší aktivitě.V jednotném evropském ekonomickém prostoru je absolutně důležitá rovnost podmínek pro podnikatele ve všech členských zemích. Toto je naše zásadní priorita při jednáních která vedeme. Věřím, že budeme mít v nejbližší době příležitost jak to prokázat při jednání o tzv. Health Check Společné zemědělské politiky.

Žádné komentáře:

Okomentovat