Google

úterý 10. června 2008

Těžba uranu se nezvýší.

Česká republika nebude otevírat žádná nová ložiska uranu těžbě – ani průzkumné a samozřejmě ani komerční.

„Platná surovinová politika říká zcela jasně, že těžba uranu v ČR má skončit, nikoli se rozšiřovat [1]. S útlumem, nikoli rozvojem, těžby uranu jednoznačně počítá i platná energetická politika státu. Proto nelze ospravedlnit zásah, který by případná těžba uranu znamenala pro život lidí v dotčených oblastech i pro tamní životní prostředí. Fakt, že je ložisko chráněno jako tzv. chráněné ložiskové území nikomu právo těžit nedává,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík.

MŽP vyhlásilo na žádost státního podniku Diamo na konci dubna chráněné ložiskové území pro ložiska uranu v lokalitě Osečná-Kotel na Liberecku. „Vyhlášení chráněného ložiskového území je fakticky povinností ministerstva podle horního zákona. V řízení se ale nerozhoduje o tom, zda ochranu ložiska vyhlásit, ale pouze o podmínkách jeho ochrany,“ vysvětluje náměstek ministra životního prostředí František Pelc.

Stát tímto způsobem brání tomu, aby ložiska nerostných surovin někdo nemohl ilegálně vytěžit či jiným způsobem znehodnotit. Vyhlášením chráněného ložiskového území nikomu nevzniká žádný nárok na těžbu v budoucnu. Veškerá případná těžba by musela projít povolovacím řízením za účasti obcí.

Zatím posledním případem jsou žádosti společnosti Urania Mining o povolení průzkumné těžby právě na ložisku Osečná-Kotel a Ploužnice na Liberecku, podané 25. ledna 2008. Ministerstvo obě žádosti na začátku května zamítlo [2]. V obou případech k tomu vedly tři zásadní důvody.

S otevíráním nových uranových ložisek nepočítá platná surovinová politika, zásadně proti jsou všechny dotčené obce a případná těžba by mohla mít velmi negativní dopady na životní prostředí v dotčených lokalitách. Proti tomuto rozhodnutí podala společnost Urania Mining rozklad k ministrovi životního prostředí, který rozhodne na základě doporučení své rozkladové komise.

Žádné komentáře:

Okomentovat