Google

středa 3. září 2008

Bez dotací ani ránu.

Na internetových stránkách Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu na adrese www.dotace.nature.cz. lze najít informace o tom, z jakých programů lze zaplatit odbahnění rybníků zlepšování druhové skladby lesních porostů, zachování a vytváření krajinných prvků a mnohá další opatření.

„Různá opatření v oblasti praktické péče o přírodu a krajinu lze realizovat pomocí finančních prostředků poskytnutých z evropských či českých dotačních programů. Doposud neexistoval žádný souhrn vytvořený s ohledem na konkrétní problematiku. Na stránkách Finanční nástroje vznikl ucelený přehled opatření, na které může žadatel získat z daného programu finanční prostředky,“ komentuje Pavel Pešout, náměstek ředitele AOPK ČR.

Stránky obsahují aktuální informace o dotačních programech, jako jsou Operační program Životní prostředí, Program péče o krajinu, Program rozvoje venkova a další. Nezbytnou součást stránek tvoří rozdělení opatření do pěti základních oblastí: Bezlesí, les, voda, Osvěta a vzdělávání a v neposlední řadě Výzkum a podkladové materiály. U každého opatření je zobrazen přehled konkrétních programů a základních informací pro čerpání finančních prostředků.

Jedná se v pořadí o již o třetí internetové stránky, které se věnují samostatné oblasti činnosti AOPK ČR. Doplňují tak zpřístupněné stránky www.biomonitoring.cz s informacemi o sledování (monitoringu) a hodnocení ochrany evropsky významných přírodních fenoménů a stránky www.zachranneprogramy s údaji o probíhajících záchranných programech na území České republiky. (Zdroj:agris,2.9.2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat