Google

pondělí 6. října 2008

EP podporuje horské zemědělství.

Poslanci EP žádají Komisi, aby do šesti měsíců vypracovala zvláštní integrovanou strategii pro udržitelný rozvoj a využívání zdrojů v těchto oblastech.Argumentují přitom tím, že provozování zemědělské činnosti v horských oblastech je velmi obtížné, a je třeba je podpořit, mimo jiné kvůli jeho environmentální úloze. Nezbytnou podmínkou pro přijetí cílených opatření by přitom mělo být vymezení horských oblastí.


Horské oblasti, které poskytují domov a práci přibližně 20 % evropské populace, jsou podle EP značně znevýhodněny, zejména z důvodu obtížných podmínek pro provozování zemědělské činnosti, vysokých nákladů, problematické dopravy a komunikace.

Poslanci EP dále žádají, aby v příštích reformách společné zemědělské politiky byla zvláště zohledněna multifunkčnost zemědělství v horských oblastech. Horští zemědělci by měli být napříště chápáni nejen jako producenti, nýbrž také jako průkopníci dalších hospodářských odvětví.

EP poukazuje zejména na potřebu poskytovat finanční náhrady v souvislosti se zemědělskými projekty v horských oblastech, které znamenají přínos pro životní prostředí. Vyrovnávací platby pro horské oblasti by měly být podle EP i v budoucnosti poskytovány výhradně jako kompenzace stálých přírodních znevýhodnění a dalších nákladů, které vznikají v důsledku ztíženého zemědělského hospodaření.

EP se domnívá, že by měla být zavedena cílená finanční podpora pro horské oblasti a pro všechny znevýhodněné oblasti, včetně horských, by měl být zřízen zvláštní fond. Parlament vyzývá také členské státy, aby zavedly doplňkové platby na hektar pro ekologické zemědělství a extenzivní pastvu a také aby podporovaly investice do zařízení na chov dobytka. (Zdroj:SMO,3.10.2008)

Žádné komentáře:

Okomentovat