Google

sobota 7. března 2009

Povodně zatím nehrozí.

Každé jaro dochází kvůli tání sněhu k vzestupům hladin vodních toků. MZe a státní podniky Povodí situaci průběžně sledují, vyhodnocují a preventivně upouští vodní díla za účelem zvětšení retenčního prostoru. Každé jaro dochází ke vzestupům hladin zejména na menších tocích, které není možné regulovat pomocí zachycování vody ve vodních dílech (např. přehradách).

Český hydrometeorologický ústav vyhodnocuje aktuální zásoby vody ve sněhu, připravuje prognózu vývoje počasí a s.p. Povodí reagují s cílem zabránit povodním na částečně předvypuštěných vodních dílech. Toto je v současnosti patrné například v Praze, kdy byl vlivem zadržování vody na vodním díle Orlík dlouhodobě zajišťován průtok ve Vltavě pod prvním stupněm povodňové aktivity, aby vznikla dostatečná časová rezerva na preventivní opatření (omezení lodní dopravy, vyklizení náplavek), a to i přesto, že Sázava v poslední době zaznamenává vyšší povodňové stavy (i třetí stupeň povodňové aktivity).

Na menších tocích řek je regulace obtížná a místy technicky neproveditelná. Z tohoto důvodu MZe zajistilo velké množství finančních prostředků na protipovodňovou ochranu, na léta 2007–2012 cca 14 mld. Kč. „Povodně v minulých letech nám ukázaly, že není možné váhat s budováním ochranných opatření,“ říká ministr zemědělství Petr Gandalovič a dodává: „Ochrana životů a zdraví obyvatel je pro nás na prvním místě.“

Protipovodňová opatření se intenzivně budují a města a obce jsou v tomto směru velmi aktivní. V loňském roce MZe připravilo například novelu vodního zákona, která výrazně usnadňuje budování poldrů, umožňujících řízený rozliv do vhodných míst (louky, pole). Poldry právě takové lokální povodně umí zachytit, a zpomalit tak průběh povodňové vlny. Poldry jsou minimálním zásahem do krajiny a často nejsou na první pohled ani patrné.

Města a obce mají s povodněmi zkušenosti a celý systém ochrany před povodněmi je testován v rámci cvičení, která probíhají na všech úrovních státní správy a samosprávy.
Aktuální stavy a průtoky na vodních tocích můžete sledovat na Vodohospodářském informačním portálu na internetové adrese www.voda.gov.cz. (Zdroj:MZe,6.3.2009)

Žádné komentáře:

Okomentovat